The 2024 EPI report will be launched on June 3rd, 2024. Register for the online launch event.

Marine Trophic Index

 

Countries with a higher Marine Trophic Index (MTI) have fish catches consisting of taxa from higher trophic levels, while lower scores consist of taxa further down the food web. If MTI decreases over time, this may be due to countries depleting stocks of higher level fish and resorting to lower level taxa, also known as "fishing down the food web." Data for this indicator come from the Sea Around Us, who have developed a new metric of the decline in MTI over time. This metric is a slope, calculated as the change in MTI between it's maximum and current values divided by the number of years since the maximum value. In the 2020 EPI, a score of 100 indicates no decline in MTI, and a score of 0 indicates the sharpest decline in MTI.

 
Marine Trophic Index
 
Country Rank EPI Score 10-Year Change
Afghanistan NA NA NA
Comoros 1 100.00 NA
Cabo Verde 1 100.00 NA
Germany 11 41.30 NA
Bulgaria 12 40.20 NA
Albania 17 30.20 NA
Cote d'Ivoire 22 25.80 NA
Barbados 26 22.90 NA
Belgium 36 19.50 NA
Angola 43 17.60 NA
Bahrain 43 17.60 NA
Cuba 45 17.10 NA
Australia 54 16.00 NA
Bangladesh 57 15.70 NA
Brazil 69 13.50 NA
Chile 78 11.80 NA
United Arab Emirates 79 11.70 NA
Benin 85 11.30 NA
Belize 96 10.10 NA
Republic of Congo 96 10.10 NA
Argentina 123 5.50 NA
Armenia NA NA NA
Antigua and Barbuda 102 9.00 NA
Austria NA NA NA
Azerbaijan NA NA NA
Burundi NA NA NA
Burkina Faso NA NA NA
Bahamas 82 11.50 NA
Bosnia and Herzegovina NA NA NA
Belarus NA NA NA
Bolivia NA NA NA
Costa Rica 42 17.70 NA
Brunei Darussalam 99 9.60 NA
Bhutan NA NA NA
Botswana NA NA NA
Central African Republic NA NA NA
China 31 20.40 NA
Canada 77 11.90 NA
Switzerland NA NA NA
Cameroon 112 7.20 NA
Dem. Rep. Congo NA NA NA
Djibouti 113 6.50 NA
Colombia 131 3.60 NA
Cyprus 135 NA NA
Czech Republic NA NA NA
Israel 10 45.80 NA
Greece 14 34.50 NA
Italy 15 34.20 NA
Japan 21 27.10 NA
Dominican Republic 25 24.30 NA
Iceland 26 22.90 NA
Equatorial Guinea 28 22.50 NA
Spain 29 21.30 NA
Cambodia 36 19.50 NA
Dominica 49 16.50 NA
Ecuador 57 15.70 NA
France 61 15.30 NA
Fiji 64 15.00 NA
Grenada 65 14.60 NA
Jamaica 66 14.20 NA
Haiti 67 13.80 NA
Guatemala 68 13.70 NA
Ireland 72 13.10 NA
Gabon 75 12.80 NA
Algeria 76 12.40 NA
India 82 11.50 NA
Guinea 85 11.30 NA
Finland 88 11.00 NA
Honduras 90 10.80 NA
Guyana 92 10.50 NA
Ghana 93 10.30 NA
Estonia 94 10.20 NA
Georgia 99 9.60 NA
United Kingdom 104 8.90 NA
Egypt 107 8.10 NA
Iran 117 5.90 NA
Guinea-Bissau 120 5.70 NA
Indonesia 122 5.60 NA
Denmark 125 5.10 NA
Eritrea 132 3.50 NA
Ethiopia NA NA NA
Micronesia NA NA NA
Gambia 111 7.30 NA
Croatia 127 4.00 NA
Hungary NA NA NA
Iraq NA NA NA
Jordan NA NA NA
Kazakhstan NA NA NA
Kenya 128 3.90 NA
Kyrgyzstan NA NA NA
Maldives 1 100.00 NA
Malta 1 100.00 NA
Norway 8 71.90 NA
Philippines 13 38.70 NA
Portugal 16 33.00 NA
Mauritius 20 28.50 NA
Pakistan 23 25.30 NA
Netherlands 32 20.30 NA
Sri Lanka 33 20.10 NA
Montenegro 35 19.70 NA
Lithuania 38 19.00 NA
Kuwait 39 18.60 NA
South Korea 47 16.60 NA
Poland 47 16.60 NA
Saint Lucia 50 16.30 NA
Lebanon 52 16.10 NA
Mozambique 61 15.30 NA
Morocco 80 11.60 NA
Mexico 80 11.60 NA
New Zealand 89 10.90 NA
Oman 94 10.20 NA
Peru 102 9.00 NA
Madagascar 105 8.70 NA
Papua New Guinea 106 8.20 NA
Malaysia 114 6.30 NA
Nigeria 115 6.20 NA
Nicaragua 119 5.80 NA
Kiribati 128 3.90 NA
Laos NA NA NA
Latvia 60 15.50 NA
Liberia 71 13.20 NA
Lesotho NA NA NA
Luxembourg NA NA NA
Moldova NA NA NA
Marshall Islands 109 7.60 NA
North Macedonia NA NA NA
Mali NA NA NA
Myanmar 109 7.60 NA
Mongolia NA NA NA
Panama 117 5.90 NA
Mauritania 130 3.70 NA
Malawi NA NA NA
Namibia 115 6.20 NA
Niger NA NA NA
Nepal NA NA NA
Paraguay NA NA NA
Romania 1 100.00 NA
Singapore 1 100.00 NA
Saint Vincent and the Grenadines 1 100.00 NA
South Africa 9 45.90 NA
Ukraine 18 29.60 NA
Suriname 19 28.80 NA
Tunisia 24 24.90 NA
Samoa 30 20.70 NA
Sweden 34 19.80 NA
Timor-Leste 40 18.50 NA
Trinidad and Tobago 41 18.20 NA
Solomon Islands 45 17.10 NA
Taiwan 51 16.20 NA
Venezuela 52 16.10 NA
Senegal 55 15.90 NA
Sao Tome and Principe 55 15.90 NA
Sudan 57 15.70 NA
Thailand 61 15.30 NA
Seychelles 69 13.50 NA
Turkey 72 13.10 NA
United States of America 74 13.00 NA
Vanuatu 82 11.50 NA
Russia 98 10.00 NA
Tonga 101 9.50 NA
Qatar 120 5.70 NA
Rwanda NA NA NA
El Salvador 85 11.30 NA
Saudi Arabia 107 8.10 NA
Sierra Leone 133 3.40 NA
Serbia NA NA NA
Slovakia NA NA NA
Slovenia NA NA NA
Eswatini NA NA NA
Chad NA NA NA
Togo 134 2.30 NA
Tajikistan NA NA NA
Turkmenistan NA NA NA
Tanzania 90 10.80 NA
Uganda NA NA NA
Uruguay 123 5.50 NA
Uzbekistan NA NA NA
Viet Nam 126 4.20 NA
Zambia NA NA NA
Zimbabwe NA NA NA

 

The 2024 EPI report will be launched on June 3rd, 2024. Register for the online launch event.